Cyngor Tref Llanwrtyd Town Council 

Subtitle

CYMDEITHAS GEFEILLIO LLANWRTYD

Adroddiad y Cadeirydd

Mae Llanwrtyd wedi’i gefeillio gyda dwy gymuned arall: Mériel yn Adran Val-d’Oise o Ffrainc a Český Krumlov in y Weriniaeth Tsiec.

Rhagarweiniad

Dechreuodd y cysylltiad  â Mériel tua 25 mlynedd yn ôl pan gysylltwyd dau, un Cymro ac un Ffrancwr brwdfrydig am gerdded, trwy eu plant. Parhaodd y cyfeillgarwch drwy’r blynyddoedd a datblygodd yn ymweliadau cyfnewid rhwng plant y ddwy dref. Yn 2000, cynhaliwyd y seremoni Gefeillio Swyddogol a chofnodwyd hyn drwy arwyddo’r Tystysgrif Gefeillio. Mae’r cysylltiad wedi datblygu dros y deg mlynedd diwethaf ac mae nifer o ymweliadau preifat yn cymryd lle rhwng ffrindiau a theuluoedd yn ogystal â’r ymweliadau Swyddogol bob yn ail flwyddyn. Llynedd ymwelodd grŵp o’n cyfeillion o Mériel â’r Ŵyl Fwyd yn Llanwrtyd lle roedd ganddynt stondin yn arddangos Coginio Ffrengig ac hefyd gwers engrheifftiol coginio byr.

Daeth y cysylltiad Tsiec i fodolaeth gydag agoriad yr Ysgol Tsiec yng Ngwesty’ Abernant yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ymwelodd cyn-ddisgyblion yn rheolaidd â’sr dref dros y blynyddoedd ac yn 1993 gwnaethpwyd Cytundeb Gefeillio â Český Krumlov yn yr hyn a elwir nawr Y Weriniaeth Tsec. Cymerodd yr ymweliad cyntaf â Český Krumlov bron i 32 awr ar yr heol! Cymerwyd camau i ailgreu’r cysylltiad hwn yn awr ac o ganlyniad mae dau ymweliad â Český Krumlov gan aelodau’r Gymdeithas wedi cymryd lle hyd yn hyn, yng nghwmni Côr Meibion Llanfair ym Muallt. Uchafbwynt ein hymweliad yn 2009 oedd eu Dathliadu 700 mlwyddiant. Ymwelodd Maer Český Crumlov â Gŵyl Fwyd Llanwrtyd ym mis Ebrill 2008 ac hefyd daeth dirprwyaeth gyda bwyd a gwinoedd Tsec i’r Ŵyl yn 2009. Mae trefniadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd ar gyfer ymweliad arall â’r Ŵyl adeg Pasg 2010.

Mae’r Gymdeithas yn cynnal cyfarfodydd bob mis ar ddydd Iau cyntaf y mis am 8 yr hwyr am tua awr yn yr Institiwt Coffa Rhyfel. Mae croeso i bawb, felly dewch yno i ddysgu mwy am ein ffrindiau yn Mériel a Český Krumlov. Mae bod yn rhan o’r Gymdeithas yn eich galluogi i ddysgu mwy am  wahanol ddiwylliannau ein Gefeilldrefi, i wneud ffrindiau newydd ac i ymweld, nail ai fel rhan o ymweliad Swyddogol neu yn briefat. Nid yw’r iaith y broblem y buasech yn ei ddisgwyl a gall ceisio cyfathrebu fod yn hwyl! Cofiwch, mae gan ein ffrindiau yn Mériel a Český Krumlov yr un problemau cyfathrebu â ni. Mae cysylltiadau â gwefannau y ddwy gefeilldref i’w darganfod ar y ‘Tudalen Cysylltiadau’, a llawer mwy o luniau yn o luniau yn ‘Galeri Luniau’.

Aelodau’r Pwyllgor

Mae gan y Gymdeithas bwyllgor sydd, gyda chymorth aelodau eraill, yn trefnu gweithgareddau’r Gymdeithas. Mae Swyddogion y Pwyllgor fel a ganlyn:-

Cadeirydd                               Jacquie Brown

                                               Tel:- 01982 553395/07941786804

                                              E-bost:- [email protected]

Is-Gadeirydd                         Liz Morris

Ysgrifennydd                         Heather Davies                                                     

Trysorydd                               Jenny Curtis

Ysgrifennydd Cofnodion        Bryn Davies 

Yn ogystal â’r Swyddogion, gall unrhyw un sy’n mynychu’r cyfarfodydd Gefeillio misol gyfrannu at fusnes y pwyllgor ac mae hyn yn sicrhau fod teimladau’r aelodaeth ar unrhyw fater yn hysbys i’r Pwyllgor.

 

Adroddiad yr Ysgrifennydd 2010

 

Llanwrtyd Cymdeithas Gefeillio wedi cael blwyddyn arall yn llawn digwyddiadau yn ystod 2010.

Mae gennym tua 35 o aelodau ac mae cyfarfodydd wedi cael eu presenoldeb da trwy gydol y flwyddyn ar ddydd Iau cyntaf bob mis (a gynhaliwyd yn y Sefydliad Coffa Rhyfel).

 

Gweithgareddau yn ystod 2010 wedi cynnwys y canlynol:

 

1. Cyngor Tref a Webpage

Roeddem yn falch iawn o fis Mawrth y llynedd i groesawu Pat Dryden (Clerc i Gyngor y Dref) yn aelod rheolaidd i'n cyfarfodydd ac mae hyn wedi ffurfio perthynas waith agosach rhwng y Gymdeithas a'r Cyngor Tref. Pat hefyd yn cymryd ymlaen â'n cais i rannu'r wefan Llanwrtyd gyda Chymdeithas Gefeillio sy'n golygu bod gennym bellach wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am ein gweithgareddau lleol a gyda'n Twins, lluniau a ffenestr i groesawu cyswllt agosach â Meriel (Ffrainc) a Česky Krumlov ( Weriniaeth Tsiec).

Roeddem hefyd yn falch iawn o dderbyn rhywfaint o nawdd gan y Cyngor Tref yn 2010 sydd wedi bod o gymorth mawr i ni barhau â'n gweithgareddau.

 

2. Gŵyl Fwyd - Ebrill 2010

Yn dilyn ymlaen o bresenoldeb gan ein Twin Towns yn 2009, gwahoddiadau i ymuno â ni yn yr Ŵyl Fwyd eu hymestyn unwaith eto ar gyfer 2010. Yn anffodus, roedd y ddwy ochr i ddirywio. Fodd bynnag, aelodau'r Pwyllgor eu croesawu eto i'r digwyddiad, ac yr oeddem yn gallu arddangos ein sefydliad ac gofrestru aelodau newydd, yn ogystal â diweddariad bobl leol ac ymwelwyr ar ein gweithgareddau.

 

3. 10fed Penblwydd Trip i Meriel - 28 Mehefin, 2010 - 25ain

John Stocker adroddiad ar yr ymweliad wedi ei atodi isod. Mae ein Twins fel arfer yn gwneud i ni i gyd yn croesawu ac yn daith hyfryd ei drefnu gan y Llywydd (Nicole Cabon) a'i Pwyllgor, gyda chefnogaeth y Maer (Jean-Louis Delannoy). Yn anffodus, roedd ein Maer (Ainsley Jones) na all fynd gyda ni ar yr ymweliad, ond yn cael ei gynrychioli fedrus gan Pat Dryden (Clerc) a'r Cyng. Stocker Parchedig John. Cynhaliwyd cyfarfod ffurfiol ddigwyddodd yn y Siambr ar y bore Sadwrn a digwyddiad agored yn Espace gyrhaeddwch Gauche Canolfan Gymunedol gynhaliwyd yn y prynhawn pan oedd gyfnewid anrhegion, gan gynnwys cloc llechi Cymreig a hamper o siocledi cartref. Yn ystod y cyfarfod ffurfiol, cytunwyd i ysgrifennu at dref Llanwrtyd Cyngor i ofyn am eu cefnogaeth i ddod o hyd aelodau ifanc newydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau i ddysgu am ddiwylliannau eraill, ieithoedd ac i ehangu eu profiadau. Hoffem hefyd i hyrwyddo cyfeillgarwch a wnaed gan yr ysgol cyfnewid.

 

4. Ewch i Cyfnewid Plant

Cynhaliodd Ysgol Dolafon ymweliad cyfnewid llwyddiannus o grŵp o blant Ffrengig o Meriel a gynhaliwyd yn ystod gwyliau'r haf 2010.

 

5. Chwaraeon

Drafodaeth a gafwyd yn ymwneud â chyfnewid chwaraeon rhwng Meriel a Llanwrtyd, ond hyd yma nid ydym wedi gallu i gwblhau unrhyw drefniadau.

 

6. Celfyddydau a Cherddoriaeth

Nid Er gwaethaf y bwriad i drefnu arddangosfa o gelf a ffotograffau yn ystod yr ymweliad Mehefin i Meriel, oherwydd problemau o yswiriant ac ati arddangosfa tymor hir yn y Swyddfa Gwybodaeth i Ymwelwyr yn bosibl. Fodd bynnag, yr ymweliad Mehefin cyd-daro â Kermesse lleol (neu'r Diwrnod Carnifal) ac mae Tabl Gefeillio sefydlwyd gydag amrywiaeth o ffotograffau a phethau cofiadwy o Lanwrtyd.

 

Mae tri aelod o'r blaid hefyd eu gwahodd i ymuno yn yr hwyl ddawnsio tap ar y llwyfan!

 

7. Ymweliad Brenhinol

cynrychioli ein Cadeirydd Lee Houlsby ac Aelodau eraill y Pwyllgor Gefeillio gydag arddangosfa yn Neuadd Fictoria ar gyfer yr Ymweliad Brenhinol ar 1 Gorffennaf.

 

9. Cesky Krumlov

Ar ôl ein hymweliad ym mis Hydref 2009, roedd cysylltiadau hadnewyddu gyda Dr Ruth Hálová, sy'n awyddus i ffurfio Pwyllgor Gefeillio i weithio gyda ni. Serch hynny, ymhellach i etholiadau diweddar, mae'r Mr Maer Luboš Jedlicka bellach wedi sefyll i lawr ac yn Faer newydd bellach yn ei le, pwy ydym yn deall yn awyddus i adnewyddu ein cyfeillgarwch yn 2011.

 

10. Codi Arian a Digwyddiadau Cymdeithasol

Rydym wedi cynnal amrywiaeth o godwyr arian yn ystod 2010 oedd wedi cynnwys gwerthiant Tabl Top ac yn trefnu llwyddiannus iawn Cwis Nadolig gan Bryn Davies. Cynhaliwyd y Cinio Blynyddol ym mis Ionawr 2011 roedd dros 30 o bobl yn bresennol yn y Neuadd Arms.

11. Coed Cystadleuaeth Nadolig a Chroeso

drefnu Eglwys St James cystadleuaeth ar gyfer y gorau-gwisgo Coed Nadolig ar 4ydd Rhagfyr, ac rydym yn falch iawn o dderbyn dau focs hyfryd lawn o addurniadau a wnaed gan y plant ysgol o Meriel, y byddwn yn mwynhau am flynyddoedd lawer i ddod. Yr oeddwn yn falch hefyd i ymweld Meriel am eu Marchnad Nadolig sy'n cael ei gynnal bob blwyddyn ar 2il ddydd Sadwrn ym mis Rhagfyr. Cyrhaeddais gyda chacennau Nadolig a mins peis a roddwyd yn garedig gan Ainsley Jones a Christine Johnson a gafodd eu harddangos ac yn blasu ar y diwrnod.

 

12. Cynllun Busnes

Oherwydd amserlen brysur, ni fu'n bosib i orffen y cynllun busnes yn ystod 2010.

Yn olaf efallai, yr ydym yn diolch i bob aelod o'r Llanwrtyd Cymdeithas Gefeillio am helpu i gadw'r Gymdeithas yn fyw ac yn llwyddiannus ac rydym yn gobeithio cwrdd eto gyda'n Twins o'r ddwy wlad yn y dyfodol agos.

 

Jacquie Brown

Anrh. Ysgrifennydd

Codi Arian

Mae gweithgareddau i godi arian yn digwydd yn rheolaidd er mwyn darparu cyllid i dalu am bethau fel stampiau, arlwyo ar gyfer ymweliadau Swyddogol. Ar hyn o bryd nid oes Tâl Aelodaeth er fod hyn yn eitem i’w drafod yn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Ebrill.Bydd unrhyw daliadau, os byddant yn cael eu cyflwyno yn fach iawn, efallai £3 yr unigolyn neu £5 y teulu.

Mae codi arian yn weithgaredd pwysig i’r Gymdeithas gan eu bod yn help i dalu am dreuliau bob dydd a’n galluogi i ddarparu croeso addas pan fydd ein ffrindiau yn talu ymweliad. Mae’r gweithgareddau yn amrywio ac rydym bob amser yn chwilio am syniadau newydd. Ar hyn o bryd rydym yn trefnu Helfa Drysor ar draed, fel arfer yn yr Hâf, Cwisiau, nosweithiau Rases Ceffylau – mae’r rases wed’u recordio ymlaen llaw ar gyfer teledu ac mae betio’n digwydd yn y dull arferol.

Gyda’r rhan fwyaf o’r arian yn cael ei dalu allan fel gwobrau. Rydym hefyd yn cynnal mathau amrywiol o arwerthiannau a chynnal nosweithiau ar themâu ar gyfer Aelodau ac mae’r rhain yn hwyliog iawn, yn darparu cydweithio cymdeithasol ac ar yr un pryd yn codi arian drwy’r raffl.

Rhaglen Ddigwyddiadau 2012

Cyfarfodydd a gynhaliwyd yn y Sefydliad Coffa Rhyfel am 8pm ar y dyddiadau canlynol:


Dydd Iau 5 Ebrill, 2012

Dydd Iau 3 Mai, 2012

Dydd Iau 7 Mehefin, 2012

Dydd Iau 5 Gorffennaf, 2012

Dydd Iau 2 Awst, 2012

 

 

Penwythnos Awst 24ain – 27ain

Penwythnos Dathlu’r Degfed Penblwydd gydag Ymweliad Swyddogol o Meriel. Ynghyd ag Ymweliad Swyddogol I Lanwrtyd gan ddirprwyaeth o Cesky Krumlov.

Cyfunir y penwythnos gyda “Diwrnod Gefeillio” ddydd Gwener 24ain o Awst, fel rhan o  Chwaraeon Amgen y Byd. Mae trefniadau yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd, ar gyfer y cynlluniau, ond bydd yn cynnwys ystod o hwyl, a gweithgareddau chwareus a diwylliannol gwirion I’w mwynhau gan bawb. Bydd y penwythnos llawn cyffro a hwyliog yn cynnwys Diwrnod Gefeillio Ewropeaidd ar y Dydd Gwener gyda Seremoni Gwobrwyo a noson gymdeithasol gyda cherddoriaeth a dawnsio, Cyfarfod Gefeillio Swyddogol, ddydd Sadwrn 25ain, arddangosfa Arlunio a Chrefft yn “In the Pink”, Gwasanaeth Ecumenaidd yn yr Eglwys am 11 o’r gloch, ddydd Sul 26ain (gyda chinio Sul I ddilyn), ac ymweliad â Snorcelu’r Gors ddydd Llun 27ain a thaith o amgylch yr ysgol a gweithgareddau eraill cyn dychwelyd adre.

Rydym yn gobeithio y bydd y mwyafrif o’n ymwelwyr Ewropeaidd yn aros gyda theuluoedd yn ardal Llanwrtyd. Gofynnir i unrhyw un sy’n gallu helpu

gyda llety i unigolion neu deuluoedd i gysylltu â’r Ysgrifennydd, y Cadeirydd neu aelodau eraill o’r pwyllgor cyn gynted â phosibl gyda manylion o faint o westeion rydych yn fodlon derbyn.

Jacquie Brown                                                                                                   Cadeirydd                                                                                                        Mawrth 2012

Dydd Iau 6 Medi, 2012

Dydd Iau 64ydref, 2012

Dydd Iau 1 Tachwedd, 2012

Dydd Iau 6 Rhagfyr, 2012

 

Cyfieithiad - Gwyneth Rowlands

Degfed Pen-blwydd Gefeillio rhwng Llanwrtyd Wells a Meriel

Aelodau o Cymdeithas Gefeillio Llanwrtyd gwneud eu ffordd ar draws y Sianel Saesneg i Meriel ar gyrion Paris i ddathlu degfed pen-blwydd y gefeillio ein ddwy dref. Mae'r blaid yn cynnwys Pat Dryden; Clerc i Gyngor Tref Llanwrtyd a'r Cynghorydd Parchedig John Stocker a oedd yn swyddogol yn cynrychioli cyngor y dref ar yr achlysur arbennig iawn, John yn mynd i fyny stori ein ewch i:

Rydym yn cychwyn o bore Llanwrtyd Wells gynnar ar ddydd Gwener Mehefin 2010 25th, tri char pennawd ar gyfer Meriel, ac yn cyrraedd cyn bo hir ar ôl 6.30pm. Saith o bobl eraill yn ein rhanbarth wedi cyrraedd y noson flaenorol mewn awyren, gan wneud cyfanswm o 19. Bwffe ei gosod allan yn y sgwâr a cherddoriaeth deillio o band bach sy'n gwneud y cyfan achlysur arbennig rhywbeth. Pobl gyfarch eraill a dieithriaid eu cyflwyno yn fawr.
Un o'r pethau cyntaf a hit i mi am hyn gefeillio oedd y cyfeillgarwch a oedd wedi datblygu yn amlwg ac yn dyfnhau dros y blynyddoedd.

Y bobl a oedd wedi cyrraedd yn gynharach na ni wedi treulio amser gyda ffrindiau o Meriel;, a buan y dysgu fod yna bobl o bob tref a oedd yn treulio gwyliau gyda'i gilydd.
Siawns fod yn arwydd o lwyddiant gan gymdeithas gefeillio yn llwyddiannus iawn, ac yr wyf yn teimlo fy mod am fod yn rhan ohono.

Yr ydym yn eu cyflwyno wedyn at ein teuluoedd, Pat's yn cynnal eu oedd Jean-Louis Delannoy, Maer Meriel a'i wraig Pascale, ac mae fy cynnal Philippe a Marie-Pierre Riez.
Yr ydym yn eu cymryd i eu cartrefi a oedd cerdded ar hyd yr afon gyda fy cynnal a'u merch ieuengaf cyn ymddeol i wely a chysgu fel log!!


Bore Sadwrn, ar ôl i mi ei gymryd i Auvers sur Oise, ac i weld mannau sy'n cael y enwog arlunydd argraffiadol Van-Gogh peintio. Dilynwyd hyn gan y cyfarfod ffurfiol ac efeillio swyddogol yn Neuadd y Dref, ac yn parhau i areithiau yn y ERG (Espace Rive Gauche). Pat yn rhoi araith ar ran Cyngor Tref Llanwrtyd ac anrhegion cyfnewid amrywiol. Roedd yr awyrgylch yn gynnes ac ar ôl yr areithiau roedd bwffe hyfryd gyda siampên, a diodydd eraill.
Roedd hefyd yn gyfle i bobl gyfarfod i ddod i adnabod ei gilydd neu resume hen gyfeillgarwch.

Mae taith i Baris ddaeth yn lle'r ydym yn cael eu dal i fyny mewn "hoyw" orymdaith yr wyf yn ddiweddarach wedi darganfod hefyd yn cymryd lle mewn priflythrennau eraill yn Ewrop. Ond undeterred oeddem yn gallu cerdded ar hyd y glannau Afon Seine y "Jardin des Plantes".
Arall cherdded ar hyd y Seine yn mynd â ni i ben bwyty i Notre Dame lle cawsom bryd o fwyd hyfryd.

Ar ôl y pryd rydym yn estyll yn hyfforddwr a gymerodd i ni o gwmpas y golygfeydd o Paris fel y gwyll yn disgyn, gan ddiweddu mewn golygfa odidog o'r Tŵr Eiffel yn y nos y lleuad a'r awyr yn glir dwysau hyn o bryd ac awyrgylch gwych a oedd yn tynnu sylw at y goleuadau sy'n fflachio ar y Tŵr, sy'n dod ymlaen am bum munud bob awr.
Rydym yn mynd yn ôl i Meriel yn oriau mân y bore!

Dydd Sul oedd yn amser i'w dreulio gyda ein teuluoedd, ac yr oedd tri awgrymiadau ar gael ar gyfer y prynhawn, yn ymweld â'r farchnad ar Ynys L'Adam, gorymdaith carnifal gyda pherfformiadau gan blant ysgol, ac yn chwarae awyr agored yn château d'Ecouen, ac yr wyf yn mynd i'r olaf. Mae'r ddrama yn para am 3 awr, gyda golygfeydd yn symud o un ardal o dir i un arall. Mae'r sioe yn gosod yn oed adfywiad gyda'r actorion yn gwisgo mewn gwisgoedd dilys briodol ar gyfer yr amser. Roedd y tywydd yn boeth iawn a gleiniau o chwys gellid ei weld yn dod o'r actorion gwael (dros 300 ohonynt).
Roedd yn berfformiad gwirioneddol odidog a oedd yn dda iawn yn flaengar.

Yn y nos ydym i gyd yn cwrdd eto ar y ffair dref gyda digon i fwyta ac yfed a cherddoriaeth fyw. Am 07:00 ar ddydd Llun y bobl sy'n dychwelyd yn eu ceir cyfarfod i fyny yn y ERG i ddechrau ar y daith adref. Roedd yn benwythnos gwych a'r bobl Ffrancwyr wedi mynd yn amlwg i lawer o drafferth a'r gost i wneud yn un llwyddiannus.
Y profiad i gyd yn un a fydd yn arogl am amser hir i ddod.

John Stocker

Gorffennaf 2010

Am ragor o ffotograffau o'r ymweliad, dilynwch y ddolen hon

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.